Algemene voorwaarden

Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden!

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Annemiek van Stokkum en op alle met Annemiek van Stokkum aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met Annemiek van Stokkum in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Annemiek van Stokkum is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen een/of derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. Annemiek van Stokkum behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Annemiek van Stokkum zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Annemiek van Stokkum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Annemiek van Stokkum komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Annemiek van Stokkum gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Annemiek van Stokkum probeert afbeeldingen en informatie die betrekking hebben op het product en kenmerken daarvan zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Annemiek van Stokkum garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. De minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken.

Prijzen en betalingen

Alle door Annemiek van Stokkum vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De hoogte van de verzendkosten staan vermeld onder het kopje uitleg en gelden voor verzending binnen Nederland. Verzenden van artikelen geschied op eigen risico indien niet gekozen is voor verzekerd verzenden. Annemiek van Stokkum zorgt er bij de verzending voor dat artikelen veilig en stevig zijn verpakt om beschadigingen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Annemiek van Stokkum kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening <NOG VULLEN> t.n.v. Annemiek van Stokkum onder vermelding van besteldatum en bestelnummer/-naam.

Betaling via Paypal.

Betaling via iDEAL

Levering

Annemiek van Stokkum heeft een gering aantal artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling. Als er 7 dagen na bestelling geen betaling of reactie wordt ontvangen wordt de bestelling geannuleerd. De bestelde artikelen zullen opnieuw te koop worden aangeboden. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Annemiek van Stokkum zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is of speciaal door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Annemiek van Stokkum zal een geschatte levertijd per email aan de Klant kenbaar maken. Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Annemiek van Stokkum verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Annemiek van Stokkum zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Ruilen en herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Annemiek van Stokkum daarvan binnen 24 uur na de aflevering van op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Annemiek van Stokkum de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Annemiek van Stokkum te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld, draagt Annemiek van Stokkum zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Annemiek van Stokkum betaalde, minus de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de retour artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. Het verzenden van artikelen geschied op eigen risico. Mocht er iets beschadigen tijdens de verzending is Annemiek van Stokkum hier niet verantwoordelijk voor.

Garantie en aansprakelijkheid

Annemiek van Stokkum geeft 1 jaar garantie op de aangekochte artikelen, mits het product opnieuw te leveren is. Bij unieke producten is het geven van garantie niet mogelijk. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage of gebruik in wasmachine. Annemiek van Stokkum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik. Indien REVolution, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Het is mogelijk dat Annemiek van Stokkum op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Annemiek van Stokkum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Overmacht

In geval van overmacht is Annemiek van Stokkum niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, de verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Tot die omstandigheden behoren onder meer, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden .Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite Ook privé omstandigheden kunnen overmacht veroorzaken.

Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij REVolution.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van REVolution.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Diversen

Annemiek van Stokkum is gevestigd te Tilburg, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78396018. Het BTW-identificatienummer is <NOG VULLEN>.

Wij verzoeken U vriendelijk alle correspondentie per email te versturen. Indien dit niet mogelijk is of schriftelijk wenst te corresponderen kunt u ons postadres opvragen via info@annemiekvanstokkum.nl